Η ζωή των ομάδων

Ομάδες προφορικής ιστορίας άρχισαν να αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς από το 2011 στη διάρκεια της πολυεπίπεδης κρίσης που διέρχεται η χώρα μας. Συγκροτούνται στα πλαίσια μια τοπικής κοινωνίας και τα μέλη τους, μετά από μία ταχύρυθμη εκπαίδευση, αρχίζουν να συλλέγουν προφορικές μαρτυρίες, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Και είναι όλοι τους εθελοντές.

Σήμερα λειτουργούν 15 ομάδες προφορικής ιστορίας (ΟΠΙ) σε όλη τη χώρα, αλλά οι περισσότερες στην Αθήνα. Το χρονολόγιο δημιουργίας των ομάδων :

Για τις ομάδες της Αθήνας: http://oralhistorygroups.gr